header
Dnes je piatok 19. júl 2024
 

Rodokmeň a jeho tvorba

Zostavenie rodokmeňov sa stalo módnou záležitosťou. Veď kto by nechcel vedieť informácie o pôvode svojich predkov? Vo väčšine prípadov sa podarí zistiť informácie len do niekoľko storočí, lebo na Slovensku sa nám staršie doklady zväčša nezachovali. Vytvoriť rodostrom (resp.rodokmeň, aj keď už nie je kmeňové zriadenie) znamená získať informácie o určitom rode a spracovať ich vhodnou formou ručne prípadne pomocou programov (grafické špecializované programy pre genealógov) a „výpočtovej“ techniky (PC, skener, digitálny fotoaparát, tlačiareň). Ak spracovávame rodokmeň „po meči“ vyžaduje to získať všetky možné informácie o osobách zhodného priezviska v danom regióne, kraji, štáte prípadne aj celosvetovo. V súčasnosti pri zisťovaní je nevyhnutné ovládať prácu s počítačom a najmä komunikáciu s archívmi aj cez Internet.

V minulosti nedochádzalo k častej zmene bydliska v rámci župy (stolice) a možno predpokladať, že medzi zisťovanými osobami rovnakého priezviska v danom regióne je nejaký príbuzenský vzťah. Niekedy došlo k drobnej úprave priezviska pre určitú vetvu rodu, ktorá si domýšľala, že je dôležitejšia ako ostatní členovia rodu. Snažila sa odlíšiť od ostatných členov v meste či obci (napr.: mäkčeň, zdvojenie písmena, doplnenie písmena „h“, „i, Y“, iný jazyk a pod.). Vo veľa prípadoch zmeny priezviska sa zaslúžila aj hospodársko-politická situácia, jazykový vývoj a pod. Pri rodových sporoch (napr.pri spornom dedení majetku) došlo dokonca aj k zmene priezviska.

Ak máme zostrojený historický rodostrom môžeme pomocou metódy zisťovania DNA ešte vytvoriť aj prehistorický rodokmeň a zistené informácie si porovnať s celosvetovou databázou Y-DNA haplotypov (www.YHRD.org).

A: Historický rodokmeň

K vytvoreniu historického rodokmeňa musí bádateľ preštudovať viaceré archívne dokumenty aby získal potrebné informácie o hľadanom priezvisku pre zostrojenie rodostromu. Bežne sa vytvára rodostrom iba „po meči“ (po línií otca, podľa priezviska) a ojedinele aj „po praslici“ (po línií matky), prípadne komplexne po oboch rodičoch. Spracovaný rodokmeň umožní každému členovi poznať, v akom vzťahu je s ostatnými členmi rodu. Rodová stretávka utužuje rodinné vzťahy a zviditeľňuje rod v danom regióne. Pre zainteresované osoby je to najzaujímavejšia oblasť histórie. Historický rodostrom môžeme vytvoriť len na základe bádania v archívoch a zisťovania zaznamenaných historických informácií o rode (priezvisku) v rôznych archívnych dokumentoch. Uvediem len niektoré:

1.Matriky

Prvý krát sa o potrebe zavedenia registrov osôb hovorilo už na II. Lateránskom koncile v r.1139. Od 11.storočia bola cirkevná správa Uhorska sústredená v Ostrihome, kde sídlilo arcibiskupstvo. Od 12.storočia bolo obnovené Nitrianske biskupstvo, ale Požitavsko pripadlo neskôr k trnavskému biskupstvu. V archívoch nehľadajme žiadne staršie matriky ako zo 16.storočia. Prešlo ale niekoľko storočí, kým sa matriky stali skutočnosťou. K zavedeniu matrík dopomohli aj trnavské synody z rokov 1564 a 1611. Ostrihomský arcibiskup v roku 1614 na základe nariadenia pápeža Pavla V. (Rituale Romanum) stanovil povinnosť viesť v každom kostole päť druhov kníh (pokrtení, birmovaní, sobášení, veriaci a zomrelí). K najstarším matričným zápisom v súčasnosti v archívoch na Slovensku patria záznamy nemeckých farských úradov vytvorené už v prvej polovici 16.storočia. Príslušníci evanjelickej cirkvi (a.v.) boli spočiatku zapisovaní do katolíckych matrík (okrem nemeckých farností). Pre židovské obyvateľstvo nariadil Jozef II.od roku 1788 písať matriky v nemeckom jazyku a mali v nich byť uvedené nemecké krstné a rodové mená. Pri tvorbe rodokmeňov a hľadaní genealogických záznamov z matrík v oblastnom archíve je potrebné mať znalosť, kde sa predkovia vyskytovali a akého boli vierovyznania. Od ktorého roku sa nachádzajú cirkevné matriky v archíve? Po zániku veľkomoravského štátneho zriadenia na začiatku 10.storočia zanikla aj cirkevná správa. V súčasnosti v archíve nájdete takmer všetky matriky od roku 1827. Vtedy bolo nariadené pre vedenie matriky všetkých vierovyznaní, že matrikári (fary) museli viesť matriky v dvoch exemplároch. Viaceré farnosti odovzdali do oblastných archívov práve druhopis, ktorý slúžil na archiváciu. Niektoré farnosti odovzdali matriky až od roku 1895, odkedy sa mali nové matriky písať dvojmo a staré matriky zostali v správe cirkví. V oblastných archívoch nájdeme matriky niektorých farností, ktoré sú písané už od roku 1683 či 1702 (napr.tesárska farnosť najstaršia od 1679, ale tá sa v archíve nenachádza a ani na fare, ale drží ju „súkromná osoba“). Koncom 17.storočia bolo povinnosťou uvádzať do cirkevných matrík už kompletné informácie. V roku 1950 nastalo zoštátnenie cirkevných matrík. Niektoré cirkevné matriky sa stratili aj po odovzdaní na Národné výbory v rokoch 1952-76 (napr.strach partizánov; strach komunistov, ktorí prenasledovali veriacich a pritom aj oni boli krstení, a pod.). Kolujú rôzne dohady a historky ako sa stratili tieto historické knihy. Novodobé chýbajúce informácie môžeme získať návštevou cintorína v mieste, kde predkovia žili. Niektoré oblastné archívy, aby získali finančné prostriedky na vybavenie archívu a zakúpenie premietačiek na mikrofiše, poskytli za výmenu obsah starých farských matrík zahraničným institúciam. Tak umožnili skopírovať údaje pre potreby archívu a potreby napr. Mormónom. Americkí Mormóni ich obsah dokážu speňažiť aj s obrovským ziskom (viď poplatky ich archívov na Internete).

2.Pozemkové knihy a urbáre

Vlastníctvo každého pozemku je zaznamenané v pozemkovej knihe. Pozemkové knihy obsahujú pozemkové výmery pôdy podľa majiteľov, resp.ich dedenie. Jednotlivé pozemky sú predmetom katastrálnych máp, kde sú jednotlivé pozemky aj graficky vyznačené v katastrálnych mapách. Pre genealogické bádanie aj pre nižšie sociálne skupiny sú vhodné aj urbárske písomnosti. Tieto súpisy obsahujú informácie o poddaných, ich majetku, spravovanie, spory, testamenty a pod.

3.Daňové súpisy

K daňovým súpisom možno začleniť desiatkové súpisy (cirkevné), dikálne súpisy, portálne súpisy a turecké daňové súpisy. S krstnými menami a priezviskami u bežného obyvateľstva sa môžeme stretnúť už v  tureckých daňových súpisoch 16.a17.storočia. V tomto období sa časť Slovenska nachádzala aj pod okupáciou osmanských vojsk. K najstarším tureckým daňovým súpisom patrí súpis sečianskeho sandžaku z roku 1554. V tomto súpise sú uvedené aj niektoré obce či priezviská z Požitavska. Prvé oficiálne zoznamy nerobili miestny pisári, ale tureckí agresori a ich posluhovači, ktorí dobíjali naše územie a ich neznalosť jazyka skomolila aj mnohé priezviská. Pozývateľom Turkov bol spišský župan Ján Zápoľský , ktorý patril k drobným šľachticom a veľmi túžil po moci. Jeho starý otec a jeho brat i otec Štefan boli palatínmi. Ján Zápoľský politickej kariére obetoval svoj mladý život. Zápoľský pochádzal zo Zápolja v Slavónií. Keď Jána Zápoľského odmietali urodzené dámy resp. deti zostal starým mládencom až do päťdesiatky. Viackrát požiadal kráľa Vladislava II.o ruku mladej dcérky Anny, ale nepochodil. Nakoniec sa mu podarilo oženiť s poľskou princeznou Izabelou Jagelovskou, dcérou poľského kráľa Žigmunda I. Keď nastal boj o uhorskú korunu tak slabší z uchádzačov Ján si voči Ferdinandovi Habsburgskému pozval na pomoc v boji o trón Turkov. Pomoc Turkov mu sprostredkovali jeho poľskí priatelia (vyslanec Laszki). Paradoxom je, že poľskí bojovníci pod vedením Jána Sobieského pomohli vyhnať Turkov zo strednej Európy účasťou v bitke pri Viedni roku 1683. Pomoc poľského vojska v bitke pri Viedni sprostredkoval ostrihomský arcibiskup, požitavský rodák, Juraj Selepčéni.

Stoličné daňové súpisy sa čiastočne zachovali z rokov 1715 a 1720. Po napoleonských vojnách bol vyhotovený daňový súpis až v roku 1828.

4.Rôzne ďalšie súpisy

Pre genealogické bádanie slúžia aj rôzne súpisy akými sú súpisy šľachty, súpisy armalistov, predialistov, jobagionov, servientov, familiarov, súpisy duchovných, súpisy kurialistov, súpisy libertínov, súpisy dezertérov, súpisy zomrelých na choleru, cechové súpisy (mlynári, krajčíri, pekári baníci a pod.), neskôr aj sčítanie ľudu (jozefínsky súpis z roku 1785/88, sčítanie z roku 1869/70). Ak si chceme vytvoriť kvalitný rodokmeň, tak musíme ovládať, kde a v akých dokumentoch nájdeme informácie o našich predkoch. Dopomôcť k bádaniu o našich predkoch a hľadaniu historických záznamov v archívoch nám pomôže vhodná odborná literatúra napr. Internetové zoznamy z cintorínov, Sprievodca po archívnych fondoch, Príručky ku genealogickému výskumu, špecializovaná odborná literatúra o matrikách, Internetové zoznamy daňových súpisov a pod. Zostrojenie kvalitného rodostromu Vám môže trvať aj nejaké desaťročie. Najlacnejší spôsob ako získať rodokmeň je odkúpenie od osoby rovnakého priezviska, ktorá už rodostrom vlastní za primeranú cenu. Ak nie tak je vhodné vytvoriť kolektív s rovnakým priezviskom a spolu sa podieľať na financovaní rodostromu profesionálnym genealógom. Ak požiadate profesionálneho genealóga o vyhotovenie rodostromu, tak čas na jeho získanie sa skráti, ale musíte mať k dispozícií nejaké tisícky eur. Už pri rodostrome od roku 1827 to môže dosiahnuť sumu 1000 Euro. Najlacnejšie zhotovenie rodokmeňa je možné zabezpečiť aj blízkym historicky zdatným dôchodcom, ktorý ovláda digitálne fotografovanie a počítačové zručnosti, ktorý je ochotný cestovať po archívoch a schopný rýchlo sa zorientovať v archívoch. Spracovanie môžeme vykonať rôznymi technikami od ručného umeleckého spracovania až po rôzne počítačové techniky. Je dobré mať k dispozícií aj genealogický program, ktorý po zadaní vstupných dat zabezpečí počítačové spracovanie aj vo forme knihy.

B. Prehistorický rodokmeň - testy DNA

Pre tvorbu prehistorického rodokmeňa sa v súčasnosti využíva genetická genealógia. Nepotrebujeme už žiadne historické dokumenty ale musíme odovzdať vzorku (výter ústnej sliznice - sliny alebo odber krvnej vzorky) a zaplatiť poplatok cca 150 Euro. Výsledok dostanete za týždeň poštou na cca 3 listoch. To je iba základ pre využitie testu DNA v genealógií. Pre spracovanie prehistorického rodokmeňa musíme previesť genografickú analýzu a podľa haploskupiny chromozónu (Y-DNA) zaradiť sa do skupiny (A-R). Haplotyp je definovaný 17 markermi a osoba je zaradená do určitej haploskupiny. Nechcem robiť urýchlené závery v prognostike pôvodu obyvateľstva v bývalom Uhorsku. V súčasnosti sa prevádza testovanie obyvateľstva na DNA (u chlapov Y-chromozóm, u žien mitochondrie). Túto metodiku, ktorá sa využíva pri určení otcovstva je možné použiť aj pri spracovaní prehistorického rodokmeňa. Chcete poznať predbežné výsledky v Maďarsku a na Slovensku? Pozrite si www. voxvixtims.com /slovanske-geny. Predbežné výsledky spôsobili „zemetrasenie“ v Maďarsku. V Maďarsku zdedilo iba 5% súčasných Maďarov staromaďarské (ugorské) gény a až 50% slovanské gény. Na základe genetickej analýzy maďarských odborníkov z oblasti genetiky, aj maďarskí genetici uznali, že obyvatelia Maďarska nie sú geneticky maďarské etnikum. Podľa obdobných výskumov na slovenskom území sa zistilo, že až 80% Slovákov zdedilo na Slovensku gény po predkoch, ktorí na našom území žili asi 6000 rokov pred n.l. Aj na Slovensku zistíme, že existuje na našom území etniká, ktoré tu boli ešte pred príchodom Slovanov a bude potrebné doplniť dejiny Slovenska (napr.: upraviť a doplniť o atlantický haplotyp; ide o haplotyp R1a - Kelti a modálny haplotyp R1b – Baskovia, ktoré sa teraz vyskytujú na atlantickom pobreží Európy s vysokou početnosťou). Testy DNA sú jediná oficiálna metodika nielen na zisťovanie otcovstva, ale aj pôvodu obyvateľstva. Ak by metóda nebola jednoznačná a vedecká, celosvetovo platná, tak by metódu DNA zisťovania pôvodu živočíchov viaceré krajiny sa snažili spochybniť. Takto možno spochybniť iba zaužívané domýšľanie pôvodu obyvateľstva nacionalistami v niektorých krajinách.

Záver

Osobne som spracovával historický rodokmeň svojho rodu po meči niekoľko desaťročí. Dostal som sa podobne ako profesionálni genealógovia až do polovici 17.storočia. Ak aj nájdem staršiu zhodu priezvisk, tak sa už nedá dokázať vzťah s osobou objavenou v historickom dokumente. Iba ak by sa našla staršia matrika z prvej polovice 17.storočia. Prednosťou môjho rodokmeňa bolo aj spracovanie prehistorického rodokmeňa rodu na základe zisťovania podkladov (markerov) DNA po mečí (po mužskej línií, Y-chromozómu), ktoré vtedy stálo v prepočte iba 95 Euro. Možno by bolo vhodne doplniť ešte prehistorický rodokmeň na základe DNA aj po praslici (ženskej línií, mitochondrie). Genealogický výskum a spracovanie primeraného rodostromu vytvára predpoklad pre stretnutie rodu, resp. Stretávku obyvateľov s rovnakým priezviskom. S nadšením sa stretávok zúčastňujú aj členovia rodu teraz žijúci v zahraničí. Cenotvorba rodokmeňov v zahraničí je omnoho vyššia. Mal som možnosť sledovať stretávku rodín Chlebničanovcov v Kriváni, ktoré majú svoj pôvod na Orave (obec Chlebnice). Profesionálny genealóg im vytvoril rodostrom od polovici 17.storočia, ktorý bol niekoľko metrov dlhý a pri stretnutí vystavený v kultúrnom dome. Bolo to „predstižné a bezkonkurenčné“ stretnutie s obrovskou účasťou, ktoré zaplnilo všetky miesta v Dome kultúry, s folklórom, genealogickou prednáškou za účasti predstaviteľov obce, farnosti a štátnych a regionálnych médií (rozhlas a TV). Oficiálne vstupné členov na pohostenie bolo bezkonkurenčné iba 5 Euro. Domáci zabezpečili pohostenie zdarma. Dobrovoľné dávky, resp.preplatky a zisk zo stretávky išiel na opravu obecnej kaplnky a tým aj na zveľadenie obce.

Na Požitavsku som postrehol iba ojedinelé stretnutia rodov. K najväčším možno priradiť stretnutie rodu Švec v Čiernych Kľačanoch, ktorý má priezvisko odvodené od starého remeselníka. Rod Švec má na Internete zverejnený okrem rodokmeňa po meči čiastočne spracovaný aj rodokmeň po praslici.

 

 

 

Share
© Gabriel Šutka 14. september 2016
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12